ભાષા બદલો
AMF Panel

AMF Panel

ઉત્પાદન વિગતો:

X

ઉત્પાદન વિગતો

AMF પેનલ

  AMF પેનલ એટલે આપોઆપ મુખ્ય નિષ્ફળતા પેનલ અને અમે AMF પેનલના અગ્રણી ઉત્પાદકોમાંના એક તરીકે ગણવામાં આવે છે. આનો ઉપયોગ મુખ્ય પાવર નિષ્ફળતાના કિસ્સામાં કટોકટી પાવર સપ્લાય કરવા માટે થાય છે. AMF પેનલની અમારી શ્રેણી વીજળી બંધ થાય ત્યારે જનરેટર્સને આપમેળે શરૂ કરે છે અને જ્યારે વીજળી આવે ત્યારે આપમેળે બંધ થઈ જાય છે.

ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.


Back to top